NOWOŚĆ kurs-e-learningowy

Szkolenia opracowane zostały zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o Kierujących Pojazdami (Dz.U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.).

Kurs odbywać się będzie pod nadzorem ośrodka szkolenia kierowców, a osoby będą mogły zrealizować zajęcia teoretyczne bez wychodzenia z domu.

Dysponując odpowiednim specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym wspomagającym proces kształcenia – o którym mowa w rozdziale 2 §4 pkt 4 Rozporządzenia – zapewniamy:

- przydzielenie osobie szkolonej indywidualnego identyfikatora pozwalającego na bezpośrednie śledzenie jej postępów w nauce,

- przeprowadzenie zajęć w zakresie i w czasie wymaganym programem szkolenia,

- zabezpieczenie przed ingerencją w kolejność prowadzonych zajęć,

- przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę po każdym module tematycznym szkolenia oraz zabezpieczenie przed ingerencją w jego wynik,

- możliwość kontynuowania szkolenia wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu sprawdzającego wiedzę .

 

Nowość! Kurs elearningowy

System SPS