Kategorie praw jazdy

Kategorie praw jazdy

 • B - uprawnia do kierowania:
 • a. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla
 • b.  zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a., oraz przyczepy lekkiej,
 • c. zespołem pojazdów złożonym z pojzadu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojzadów nie przekracza 4250 kg. z zastrzeżeniem ust. 2 - Zespołem pojzadów, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t. może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy,
 • d. ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • e.  pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM
 • C - uprawnia do kierowania:
 • a. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • b. ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • c.  zespołem pojzadów złożonym z pojazdu o którym mowa w lit.a. oraz przyczepy lekkiej,
 • d. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM
 • C1 - uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nie przekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
 • D - uprawnia do kierowania autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym 

 

 • D1 - uprawnia do kierowania autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
 • T - uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym
 • B+E, C+E lub D+E - uprawnia do kierowania pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą
 • C1+E - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego
 • D1+E - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.

 

Nowość! Kurs elearningowy

System SPS